Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przetwarzanie danych osobowych w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa (dalej „FER”) - pełni rolę administratora danych osobowych  zbieranych i przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z FER, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tego celu.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest administratorem zarówno danych osobowych, które samodzielnie pozyskał, jak i danych osobowych pozyskanych przez inne podmioty zaangażowane w realizację FER, którym Minister (lub inny upoważniony podmiot) powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach FER.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako beneficjent projektów współfinansowanych ze środków FER, jest także administratorem danych osobowych przetwarzanych w tym zakresie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest także administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań związanych z FER w szczególności Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierający realizację FER.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (zwanego dalej  „RODO”)[1],  informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.        

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt z Administratorem

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
tel. 22 623 10 00        

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem:

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: iod@minrol.gov.pl
tel. 22 623 26 25        

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej FER w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tego celu. Analogicznie, podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, przetwarzają je w celu realizacji przypisanych im zadań w związku z wdrażaniem FER w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tego celu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, przetwarzają te dane w szczególności w celach:  

 1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty;
 2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków;
 3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej;
 4. raportowania o nieprawidłowościach;
 5. ewaluacji;
 6. monitoringu;
 7. kontroli;
 8. audytu;
 9. sprawozdawczości;
 10. działań informacyjno-promocyjnych.W pozostałych przypadkach niż wymienione, dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.         

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dotyczy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych np. w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, z szacowaniem wartości zamówienia publicznego lub procedurą rozeznaniem rynku – przy czym w takim przypadku za zgodę uznaje się przekazanie odpowiedzi na zapytanie skierowane do Pani/Pana w sprawie;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z zawarciem umowy, jej realizacji i rozliczenia, a także rozliczenia dofinansowania UE uzyskanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów prawa europejskiego, w szczególności:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060[2] – w tym art. 4, art. 46, art. 47, art. 49, art. 69, art. 72;
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1139[3] – art. 60.      

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 82 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, tj. przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Zarządzająca dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164). W niektórych przypadkach, bieg ww. okresu jest wstrzymywany w związku z wszczęciem postępowania prawnego (przygotowawczego, sądowego, administracyjnego, sądowo-administracyjnego) albo na wniosek Komisji Europejskiej.      

Źródłem pozyskania Państwa danych osobowych mogą być:

 1. zewnętrzni administratorzy danych (w szczególności instytucja pośrednicząca FER – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Rybackie Lokalne Grupy Działania - RLGD),
 2. źródła publicznie dostępne (w szczególności CEIDG, KRS lub GUS),
 3. inne osoby (w szczególności dane osób wskazane do kontaktów w związku z realizacją umowy, której stroną jest Administrator).     

Administrator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, stanowisko;
 2. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji, dane dot. lokalizacji operacji (w tym miejscowość, gmina, powiat, województwo;
 3. dane o charakterze finansowym dotyczące realizowanej operacji, obejmujące w szczególności wydatki kwalifikowalne ogółem, kwota wkładu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury zwanym dalej „EFMRA”;
 4. dane zbierane w związku z realizacją obowiązku publikacji wykazu operacji przez państwa członkowskie, w szczególności: nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy/beneficjenta; numer identyfikacyjny z rejestru floty rybackiej Wspólnoty (CFR), o którym mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 26/2004, nazwa operacji, skrócony opis operacji, data rozpoczęcia operacji, data zakończenia operacji (oczekiwana data fizycznego zakończenia lub pełnej realizacji operacji), kod pocztowy operacji;
 5. wizerunek, w tym zdjęcia/filmy, na których są Państwo widoczni, wykonane podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Ministerstwo, lub podczas których Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi występowało w charakterze wystawcy stoiska informacyjno-promocyjnego i działań komunikacyjnych.     

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. podmiotom, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach obsługi EFMRA, w tym w szczególności podmiotom związanym z realizacją FER na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi np. związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;
 4. instytucjom, organom i agencjom Unii Europejskiej (UE), a także inne podmiotom, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z obsługą EFMRA.     
 5. Przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych, w tym wskazania celu, zakresu lub podstawy prawnej przetwarzania, sposobu pozyskania oraz wskazania okresu ich przechowywania;
  2. prawo do sprostowania lub aktualizacji swoich danych, w przypadku gdy są nieprawidłowe, niekompletne lub niekatulane;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych – o ile nie jest niezbędne doi realizacji celu lub obowiązku spoczywającego na administratorze na podstawie przepisów prawa unijnego lub krajowego oraz o ile nie zaistniały inne okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w takim przypadku administrator może jedynie przechowywać dane osobowe, nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
  5. prawo do usunięcia danych – gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegółowe warunki korzystania z prawa do usunięcia danych określa art. 17 RODO;
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. nie będzie możliwe wyłonienie potencjalnego beneficjenta w trakcie naboru wniosków o dofinansowanie, nie będzie możliwe udzielenie informacji bądź udział w spotkaniach lub konferencjach organizowanych administratora bądź udział w procesie wyboru wykonawcy, a następnie zawarcia umowy/udzielenia zlecenia.  

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.Urz.UE.L Nr 231, str. 159);

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz.Urz.UE.L Nr 247, str. 1);