Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego na lata 2021–2027 przyjęty przez Radę Ministrów

29 marca 2023 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt umożliwi realizację przyjętego przez Komisję Europejską 9 grudnia 2022 roku programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027,  ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA).

Nowe przepisy określają m.in. zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program oraz wskazują działania do realizacji. Budżet programu to blisko 732 mln euro. 

Priorytety EFMRA 

  • Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych.
  • Wspieranie zrównoważonej działalności dotyczącej akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, a co za tym idzie – przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w UE.
  • Sprzyjanie tzw. zrównoważonej „niebieskiej” gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych, która obejmuje tradycyjną i nowo powstającą działalność gospodarczą związaną z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi, oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury.
  • Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi. 

Najważniejsze rozwiązania

  • Program przewiduje nowe obszary wsparcia, takie jak działania dotyczące bezpieczeństwa na morzu, czy szeroko pojętego wsparcia „niebieskiej” gospodarki.
  • Większość rozwiązań opierać się będzie na przepisach, które funkcjonowały w okresie programowania 2014–2020.

Znaczącą różnicą będzie podział instytucjonalny. Rolę instytucji pośredniczącej dla całego programu będzie pełnić wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie się ona zajmować m.in. obsługą wniosków o dofinasowanie, podpisywaniem umów z beneficjentami oraz wypłatą przyznanej pomocy.

Środki finansowe

Alokacja na program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to prawie 732 mln euro, z czego ponad 512 mln euro pochodzić będzie z UE, a ponad 219 mln euro to wkład z budżetu państwa.